Thằng mắm, con muối - Hoài Linh, Việt Hương

Thằng mắm, con muối - Hoài Linh, Việt Hương