Bán Kết 5, Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 1/4/2012, Vietnam's Got Talent bán kết 1/4/2012, Video Clip "Full" 14

http://www.youtube.com/v/UZ1J0SqqiVs Bán Kết 5, Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 1/4/2012, Vietnam's Got Talent bán kết 1/4/2012, Video Clip "Full" 14