Chung Kết 2 Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 29/4/2012, Video Clip "Full"

http://www.youtube.com/v/yIGwes0QvGM