Chung Kết 1 Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 22/4/2012, Video Clip "Full"

Chung Kết 1 Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 22/4/2012 Chung Kết Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 22/4/2012, Vietnam's Got Talent bán kết 22/4/2012, Tập 17, Video Clip "full" Bán Kết Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 22/4/2012 Tập 17, Video Clip "Full" 17