Hoang Mang - Nghệ sĩ Văn Hiệp & Vân Dung

http://www.youtube.com/v/HefEGOW3UWM