Tiết mục hát múa dở hơi nhất thế giới

1;http://www.youtube.com/watch?v=HUaecBrt3WA|