Nhà Dột Từ Nóc - Hoài Linh, Trấn Thành, Văn Long

1;http://www.youtube.com/watch?v=J2vpLCSAZHo|