Ca Hài: Mái Đình Làng Biển, Xuân Bắc, Quang Thắng, Tự Long trong Gala cười 2012

Ca Hài: Mái Đình Làng Biển - Xuân Bắc, Quang Thắng, Tự Long trong Quang Thắng đọc "rap" Mái Đình