Ca Hài: Mái Đình Làng Biển, Xuân Bắc, Quang Thắng, Tự Long trong Gala cười 2012

Tags: , ,