Hài Trộm Ngày, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung, Trích trong Gala cười 2012

Tags: ,