Hài Trộm Ngày, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung, Trích trong Gala cười 2012

Hài Trộm Ngày, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung, Trích trong Gala cười 2012