Gala Cười 2012, Xem Hài Gala Cười 2012, Video Clip "Full"

Tags: ,