Hài 2012, Ai cũng nói dối, Hồng Vân, Quang Thắng, Công Lý

Hài 2012, Ai cũng nói dối, Hồng Vân, Quang Thắng, Công Lý