Hôm qua em đếm trường, Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý

http://www.youtube.com/v/yBOwC7fvx3A