Hài Vượng Râu 2012, Cười Du Xuân, Hài Tết 2012

Hài Vượng Râu 2012, Cười Du Xuân, Hài Tết 2012