Hài Vượng Râu 2012, Cười Du Xuân, Hài Tết 2012

Tags: ,