Hài Chiến Thắng 2012, Kiếp Lông Bông, Hài Tết 2012

Tags: ,